Branże

W toku wieloletniej praktyki prowadziliśmy sprawy klientów reprezentujących bardzo różne branże. Poniżej nasze krótkie case study.

Lista

 • 01Farmaceutyczna

  Klientem Kancelarii jest spółka prowadząca sieć aptek. Chciała ona dokonać transakcji sprzedaży jednej z aptek, pomimo tego, że przepisy prawa farmaceutycznego pozwalają na prowadzenie apteki jedynie osobie będącej farmaceutą albo spółce jawnej lub partnerskiej magistrów farmacji. Potencjalny nabywca apteki nie miał uprawnień do jej nabycia. Analiza problemu pozwoliła na skorzystanie z wyjątku jakim jest sprzedaż apteki jako wyodrębnionej części przedsiębiorstwa. W tym celu przeprowadziliśmy czynności w obszarach dotyczących najmu lokalu, przeniesienia pracowników do części wyodrębnionej, modyfikacji zawartych umów oraz kwestii księgowych i fiskalnych. Następnie tak wyodrębniona część przedsiębiorstwa została sprzedana, a z uwagi na fakt, że przedmiotem transakcji nie była jedynie apteka, a właśnie część przedsiębiorstwa, pozwolenie na prowadzenie apteki zostało przeniesione na nabywcę.

 • 02Produkcyjna

  Negocjowaliśmy warunki umowy pomiędzy spółką będącą podmiotem prawa francuskiego a polskim przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

  Chodziło o współpracę w zakresie długofalowej współpracy dotyczącej dostaw opakowań z zastrzeżeniem wyłączności naszego Klienta dla znanej spółki produkującej środki higieniczne. Negocjacje wymagały nie tylko osiągnięcia kompromisu związanego z zabezpieczeniem interesu obu strony, ale również odzwierciedlenia regulacji istotnych z punktu widzenia zarówno prawa polskiego, jak i francuskiego. Nasza opinia prawna sporządzona została w języku angielskim w zrozumiałej dla kontrahenta formie wraz z objaśnieniem nieznanych mu instytucji prawa krajowego przy jednoczesnym zachowaniu właściwego dla korespondencji formalnej stylu i języka. Umowa została zawarta z uwzględnieniem naszych uwag i nadal jest bezspornie realizowana.

 • 03Usługowa

  Do Kancelarii zgłosił się fotograf, którego kontrahent wezwał do zwrotu zadatku uiszczonego tytułem umowy o wykonanie utworu fotograficzno-poligraficznego.

  Na spotkaniu z Klientem ustaliliśmy, że zamawiający ustalił z innym fotografem korzystniejsze warunki umowy i że zamierza powoływać się na podstępne wprowadzenie w błąd przez naszego Klienta. Przygotowani na pozew ze strony kontrahenta zebraliśmy materiał dowodowy, który w toku wytoczonej sprawy służył do obrony racji naszego Klienta. W toku rozprawy podjęliśmy polemikę z twierdzeniami prawnymi powoda oraz wprowadziliśmy istotne wątpliwości co do wiarygodności świadków przez niego powołanych. Wskutek naszych działań sąd oddalił powództwo, a Klient w całości zachował należny mu zadatek.

 • 04Budowlana

  Klienci na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wynajmowali halę produkcyjną. Z przyczyn od nich niezależnych doszło do powstania pożaru i całkowitego zniszczenia wynajmowanego przez nich obiektu.

  Stan taki był podstawą wydania wobec Klientów nakazu przeprowadzenia rozbiórki budynku oraz uprzątnięcia pogorzeliska. Działania podjęte przez Kancelarię doprowadziły do ustalenia, iż organy nadzoru budowlanego w sposób błędny zinterpretowały postanowienia umowy łączącej strony umowy najmu. Argumentacja przedstawiona organom nadzoru budowlanego spowodowała zmianę wydanej decyzji i uchroniła Klientów przed konicznością poniesienia ogromnych kosztów, które powstałyby w związku z jej wykonaniem.

 • 05Spożywcza

  Zadłużenie spółki z o.o. - kontrahenta jednego z naszych klientów – przedsiębiorcy sięgało 1.000.000 złotych.

  Dodatkowo był on w bardzo złej sytuacji finansowej. Wystąpiliśmy z pozwem przeciwko spółce, a w sprawie został wydany wyrok zaoczny, od którego przez pełnomocnika strony przeciwnej został złożony sprzeciw. Wskazywano, iż z powodu rezygnacji jedynego członka zarządu z pełnionej funkcji postępowanie winno ulec zawieszeniu. Aby zapobiec dalszemu odwlekaniu możliwości wyegzekwowania należności wnieśliśmy m.in. o ustanowienie w postępowaniu kuratora dla strony przeciwnej, do którego to wniosku przychylił się Sąd. Ostatecznie uzyskaliśmy satysfakcjonujący klienta wyrok, a jednocześnie na skutek zawartego z dłużnikiem porozumienia należność klienta została zaspokojona w całości wraz z powstałymi w sprawie kosztami.

 • 06Transportowa

  Klient Kancelarii – spółka, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie organizacji transportu i spedycji została pozwana przez podwykonawcę, któremu zleciła przewóz kilkudziesięciu kontenerów do Portu Gdynia z centralnej Polski o odszkodowanie z tytułu niezapłacenia wynagrodzenia za przewóz.

  Po przeprowadzeniu gruntownej analizy sprawy pod kątem stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów przygotowaliśmy sprzeciw od wydanego w sprawie nakazu zapłaty, kwestionując odpowiedzialność naszego Klienta. Oparliśmy obronę na fakcie nieterminowego wykonania zlecenia na rzecz spółki i możliwości niewłaściwego uznania odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania naszego Klienta wobec nadawcy kontenerów przez podwykonawcę. Jednocześnie, podjęliśmy negocjacje ugodowe z pełnomocnikiem powoda. Po przedstawieniu naszej argumentacji drugiej stronie zawarliśmy ugodę sądową, w której powód zrzekł się roszczeń o wynagrodzenie wobec reprezentowanej przez nas spółki, oszczędzając Klientowi kosztownego procesu oraz możliwości utraty reputacji sumiennego kontrahenta na rynku usług przewozowych.

 • 07Odnawialne źródła energii

  Klient, działający na rynku odnawialnych źródeł energii, zgłosił się do Kancelarii z negatywną oceną projektu, w ramach którego mógłby uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych konieczne do rozbudowania swojej siedziby.

  Instytucja realizująca projekt uznała, że Klient brał udział w innym projekcie, co uniemożliwiało przyznanie mu dodatkowej punktacji za niekorzystanie uprzednio z funduszy europejskich. Obniżona punktacja nie pozwalała na zakwalifikowanie projektu Klienta  do limitu środków przeznaczonych na realizację programu. Pomimo otrzymania od Klienta uchwały instytucji realizującej projekt w ostatnim dniu terminu zaskarżenia, przeanalizowaliśmy dotychczas podjęte w postępowaniu kroki i podważyliśmy przeprowadzoną przez instytucję realizującą projekt analizę przepisów unijnych. Złożyliśmy skargę do sądu administracyjnego, zarzucając naruszenie przepisów przy ocenie projektu. Po przeprowadzeniu rozprawy, na której reprezentowaliśmy Klienta przekonaliśmy sąd do naszego stanowiska, wskutek czego negatywna ocena została uchylona, a w przeprowadzonym ponownie postępowaniu Klient uzyskał dofinansowanie, dzięki czemu mógł rozwinąć rozmiar swojej działalności bez dodatkowego angażowania kapitału przeznaczonego na inne cele.

 • 08Sportowa

  Piłkarski klub sportowy będący klientem naszej Kancelarii zwrócił się o pomoc w udzieleniu przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy.

  Analiza potrzeb klienta pozwoliła na stworzenie wykazu towarów i usług w obszarach których prawo ochronne miało zostać udzielone. Następnie wykaz został dostosowany do Klasyfikacji nicejskiej z dnia 15 czerwca 1957 roku, stosownie do zaleceń Urzędu Patentowego. W okresie po opublikowaniu zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu do klienta wpłynęło pismo imitujące decyzję Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego, z którego to pisma wynikało, iż klient powinien dokonać opłaty za udzielenie prawa ochronnego. Kancelaria podjęła błyskawiczną interwencję w tej sprawie, wyjaśniając przedstawicielowi Klienta, że przesłane do niego pismo jest fałszywe i w rzeczywistości nie pochodzi od Urzędu Patentowego, a jest jedynie próbą wyłudzenia pieniędzy. W związku z zaistniałą sytuacją Kancelaria w imieniu Klienta złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa w formie stadialnej usiłowania. Klient zaoszczędził pieniądze, a prawo ochronne na znak towarowy zostało udzielone.