Odpowiedzialność ubezpieczyciela w uzasadnionych wypadkach powstaje nawet, gdy pojazd się nie przemieszcza

Wypadki na placu budowy to wciąż jedne z najczęstszych wypadków, z jakimi mamy do czynienia. Z danych GUS wynika, że w 2020 roku poszkodowanych w wypadkach na budowie zostało ponad 3.800 osób. Wiele z tych wypadków powoduje uszkodzenie ciała naruszające podstawowe funkcje organizmu. Poszkodowanym w takim właśnie rodzaju wypadku był mężczyzna, któremu pomocy w dochodzeniu jego praw, udzielili Prawnicy Naszej Kancelarii.

Poszkodowany mężczyzna doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała wskutek wypadku, który miał miejsce na placu budowy, gdzie został uderzony przez opadające ramię wysięgnika pompogruszki do betonu. Na skutek zdarzenia, mężczyzna z urazem wielomiejscowym trafił do szpitala, w którym był hospitalizowany przez 3 miesiące. Z powodu doznanych obrażeń mężczyzna stał się osobą niezdolną do samodzielnego funkcjonowania.

W imieniu poszkodowanego wnieśliśmy powództwo o zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz rentę na zwiększone potrzeby i z tytułu utraconych zarobków. Pełnomocnik poszkodowanego wskazał, iż w wyniku wypadku doznał on licznych cierpień natury fizycznej, jak i psychicznej. Strona pozwana, tj. ubezpieczyciel samochodu, do którego zamontowana była pompogruszka, przeczył, jednakże jakoby był odpowiedzialny za przedmiotową szkodę.

Postępowanie przed Sądem

W postępowaniu przed Sądem strona pozwana usilnie próbowała zwolnić sięz odpowiedzialności podnosząc, iż pojazd, na którym zamontowana była pompogruszka,w chwili zdarzenia nie pozostawał w ruchu, wobec czego nie ma podstaw dla przyjęcia jego odpowiedzialności. Pełnomocnik poszkodowanego słusznie jednak wskazywał, iż sam fakt, iż pojazd w danej chwili się nie przemieszcza nie przesądza jeszcze o braku odpowiedzialności posiadacza pojazdu, a w okolicznościach rozstrzyganej sprawy uznać należy, iż zatrzymanie w celu wyładunku betonu, należy traktować jako planowaną przerwę w podróży, a nie jej zakończenie.

Wygrana strony powodowej

Sąd przyznał rację stronie powodowej, potwierdzając, iż pojęcie „ruchu pojazdu” należy rozumieć szeroko, w konsekwencji czego uznać należy, iż szkoda wyrządzona reprezentowanemu przez nas mężczyźnie została wyrządzona przez ruch mechanicznego środka komunikacji, wobec czego odpowiedzialność ubezpieczyciela nie budzi wątpliwości. Sąd ustalił, iż poszkodowany mężczyzna doznał znacznego uszczerbku na zdrowiu i zasądził na rzecz poszkodowanego zadośćuczynienie w kwocie blisko 350.000 zł, a także rentę na zwiększone potrzeby.

Na skutek apelacji wniesionej, zarówno przez stronę powodową, jak i pozwaną sprawa podlegała rozpoznaniu przed Sądem II instancji. Na skutek aktywnej postawy pełnomocnika powoda i trafnych argumentów z jego strony co do niewspółmierności zasądzonego zadośćuczynienia do rzeczywistego pokrzywdzenia poszkodowanego, Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok co do zadośćuczynienia o sumę ponad 100.000 zł., zaś apelację pozwanych oddalił w całości.

Łączna kwota zasądzonego na rzecz poszkodowanego zadośćuczynienia wyniosła więc 450.000 złotych.

Powyższa sprawa pokazuje, że z uwagi na szczególny charakter okoliczności towarzyszących wypadkom na placu budowy należy w rzetelny sposób przeanalizować przesłanki odpowiedzialności sprawcy wypadku czy ubezpieczyciela, gdyż samo literalne brzmienie przepisów, do którego niejednokrotnie próbują odwoływać się pozwani celem zwolnienia się z odpowiedzialności, w wielu przypadkach będzie niewystarczające. Ponadto, w przypadku znacznych uszczerbków na zdrowiu i związanym z nim poczuciem krzywdy, priorytetem dla Sądu powinno być zasądzenie zadośćuczynienia, które będzie współmierne do rozmiaru doznanych cierpień. Z pomocą Prawników Naszej Kancelarii otrzymanie takiego godziwego zadośćuczynienia jest możliwe, a jeśli Sąd zasądzi kwotę niewspółmierną do poniesionych krzywd i cierpień będziemy aktywnie walczyć o to, żeby ta kwota została zmieniona stosownie do rzeczywistych potrzeb i negatywnych doznań poszkodowanego.

(wyrok Sądu Okręgowego z 2019 r. oraz Sądu Apelacyjnego z 2021 r.)

Udostępnij wpis:

Powrót do sukcesów

Mogą Cię zainteresować

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 13 czerwca do 22 czerwca 2022 r., Mec. Pr...

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY KANCELARII

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 czerwca 2022 r. (piątek),...

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY KANCELARII

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 listopada 2021 r., Kancelaria jest nieczynn...

400.000 ZŁOTYCH ZADOŚĆUCZYNIENIA I RENTA MIESIĘCZNA W WYSOKOŚCI 6.000 ZŁOTYCH Z TYTUŁU BŁĘDU MEDYCZNEGO

Błędy medyczne to wciąż jedna z częstych przyczyn spraw prowadzonyc...

Wszystkie aktualności