WYGRANY SPÓR Z PRACODAWCĄ O ROSZCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY WSKUTEK SKUTECZNEGO OBALENIA ZARZUTU WYŁĄCZNEJ WINY POSZKODOWANEGO

Wypadki przy pracy to wciąż jedna z najczęstszych przyczyn dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez poszkodowanych. W 2020 r. zgłoszono ponad 62 tys. tego rodzaju zdarzeń. Za wypadek przy pracy należy uznać nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Takiego wypadku doznał klient Naszej Kancelarii, któremu pomogliśmy
w dochodzeniu należnych mu wskutek następstw wypadku świadczeń.

Podczas wykonywania przez mężczyznę prac ślusarskich polegających na demontażu pokrywy króćca rurociągu nastąpił gwałtowny wybuch środków chemicznych pod dużym ciśnieniem znajdujących się w rurze. Wskutek wypadku mężczyzna doznał oparzenia chemicznego rogówki, spojówek i powiek obu oczu. Mimo długotrwałego leczenia poszkodowany nie widzi na prawe oko, zaś w lewym widzenie jest znacznie ograniczone,
w wyniku czego codzienne funkcjonowanie mężczyzny stało się niezwykle utrudnione.

W imieniu poszkodowanego wnieśliśmy pozew przeciwko cementowni, w której zatrudniony był poszkodowany oraz PZU S.A., gdzie ubezpieczona była spółka zatrudniająca mężczyznę, dochodząc zadośćuczynienia, odszkodowania, renty na zwiększone potrzeby oraz renty wyrównawczej. Strona pozwana próbowała uchylić się od odpowiedzialności obciążając winą za szkody poniesione przez poszkodowanego jego samego, zarzucając mu nieprzestrzeganie zasad BHP i brak organizacji pracy z jego strony.

 

Postępowanie przed Sądem

W postępowaniu przed Sądem pełnomocnik powoda wykazał, iż w przedmiotowej sprawie nie można mówić o jakiejkolwiek winie po stronie poszkodowanego. Wskazał, iż brak organizacji można zarzucić jedynie pracodawcy powoda, który skierował powoda do wykonania pracy, której wcześniej mężczyzna nigdy nie wykonywał, nie zapewniając mu wystarczającego bezpieczeństwa. Wskazał także, że następstwami doznanego wypadku po stronie powoda są nie tylko cierpienia fizyczne, ale również psychiczne, które są tym większe, że rokowania co do poprawy zdrowia i odzyskania wzroku są nikłe. W związku
z niemożnością poradzenia sobie przez mężczyznę z tą sytuacją koniecznym stało się skorzystanie przez niego z pomocy psychologa i psychiatry.

 

Wygrana strony powodowej

Sąd przyznał rację stronie powodowej, przyjmując brak jakiejkolwiek winy po stronie powoda. Wskazał, że brak właściwej organizacji pracy zarzucić można pracodawcy z uwagi na brak odpowiedniego instruktażu co do wykonania pracy, którą zlecono powodowi. W związku
z powyższym, opowiadając się za odpowiedzialnością pozwanych Sąd zasądził na rzecz powoda zadośćuczynienie w kwocie 300.000 złotych, a także rentę na zwiększone potrzeby po 1.000 złotych miesięcznie oraz rentę wyrównawczą z związku z utratą zarobków przez poszkodowanego na skutek będącej następstwem wypadku utraty zdolności do pracy
.

Strona powodowa wniosła od powyższego wyroku apelację, zarzucając zaskarżonemu wyrokowi zaniżenie kwoty dochodzonego zadośćuczynienia oraz renty na zwiększone potrzeby w stosunku do rzeczywistej krzywdy i potrzeb powoda. Na skutek aktywnej postawy pełnomocnika powoda Sąd Apelacyjny podwyższył kwotę należnego powodowi zadośćuczynienia o 50.000 złotych, a także rentę o 118 złotych miesięcznie.

 

Powyższa sprawa wskazuje, iż w przypadku doznania wypadku przy pracy warto dochodzić swoich roszczeń należnych w związku z następstwami doznanego wypadku, zwłaszcza jeśli następstwa te są tak poważne, jak w omawianej sprawie. W tego typu sprawach często pracodawcy będą podnosili zarzut wyłącznej winy poszkodowanych lub znacznego przyczynienia się poszkodowanego pracownika do wypadku, jednakże najczęściej tego typu zarzuty mają na celu jedynie niesłuszne zwolnienie się z odpowiedzialności, wobec czego należy im się przeciwstawiać. Niejednokrotnie może to być jednak trudne i wymaga ustalenia właściwej strategii działania w procesie sądowym, dlatego w razie potrzeby Prawnicy z Naszej Kancelarii, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw
z pewnością skutecznie Ci pomogą.

 

(wyrok Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego z 2020 r.)

Udostępnij wpis:

Powrót do sukcesów

Mogą Cię zainteresować

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 13 czerwca do 22 czerwca 2022 r., Mec. Pr...

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY KANCELARII

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 czerwca 2022 r. (piątek),...

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY KANCELARII

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 listopada 2021 r., Kancelaria jest nieczynn...

400.000 ZŁOTYCH ZADOŚĆUCZYNIENIA I RENTA MIESIĘCZNA W WYSOKOŚCI 6.000 ZŁOTYCH Z TYTUŁU BŁĘDU MEDYCZNEGO

Błędy medyczne to wciąż jedna z częstych przyczyn spraw prowadzonyc...

Wszystkie aktualności