Wygrany spór z ubezpieczycielem w sprawie wypłaty zaniżonego o ponad milion złotych świadczenia dla pasażera pojazdu

W sprawach wypadków drogowych na ogół spornym jest to, w jakiej wysokości swych roszczeń może dochodzić poszkodowany i w związku z tym, jakie kwoty ubezpieczyciel powinien wypłacić. W wielu przypadkach wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe kwoty są znacznie zaniżone. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku poszkodowanego, któremu pomocy w dochodzeniu należnych mu roszczeń udzielili Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Przemysława Nowakowskiego.

Do wypadku doszło dnia 15 maja 2016 r. Kierujący pojazdem zasnął za kierownicą, wskutek czego samochód zjechał na prawe pobocze, a następnie uderzył w drzewo.
W wypadku poważnych obrażeń ciała doznał pasażer pojazdu
. Samochód, którym kierował sprawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. W imieniu poszkodowanego zgłoszono szkodę ubezpieczycielowi, który uznał swą odpowiedzialność, jednak wypłacone przez ubezpieczyciela kwoty były rażąco zaniżone.

W imieniu poszkodowanego wytoczyliśmy powództwo o zasądzenie na rzecz naszego klienta zadośćuczynienia, odszkodowania i rent. W odpowiedzi na pozew, pozwany zakład ubezpieczeń uznał powództwo co do niewielkiej części zgłoszonych roszczeń, wnosząc, w pozostałym zakresie, o oddalenie powództwa.

Postępowanie przed Sądem

W toku postępowania wykazaliśmy, że kwota wypłaconego przez ubezpieczyciela zadośćuczynienia jest rażąco niska w stosunku do następstw wypadku i cierpień, jakich doznał poszkodowany, co potwierdziły również opinie biegłych lekarzy różnych specjalności. Pełnomocnik poszkodowanego wykazał, iż następstwa wypadku wpłynęły bardzo negatywnie na sferę psychiczną poszkodowanego, który przed wypadkiem był osobą samodzielną i niezależną z perspektywami na przyszłość, zaś na skutek wypadku wymaga pomocy ze strony rodziców niemal we wszystkich czynnościach życia codziennego. Wykazano także, że poszkodowanemu należy się odszkodowanie za poniesione koszty leczenia oraz renta na zwiększone potrzeby i renta za utracone zarobki.

Wygrana strony powodowej

Sąd przyznał rację stronie powodowej, wskazując, iż zadośćuczynienie wypłacone przez ubezpieczyciela z całą pewnością nie stanowiło właściwej rekompensaty dla powoda w zakresie doznanych obrażeń, a także cierpień fizycznych i psychicznych oraz skutków z tym związanych. W związku z powyższym zasądził na rzecz poszkodowanego zadośćuczynienie w wysokości 750.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sąd zasądził również rentę na zwiększone potrzeby oraz rentę wyrównawczą (utracone zarobki). Ponadto, Sąd ustalił odpowiedzialność pozwanego na przyszłość, uwzględniając fakt, iż proces leczenia powoda jeszcze się nie zakończył, na co również zwracał uwagę w swojej argumentacji pełnomocnik poszkodowanego.

Na skutek wniesionej przez nas apelacji, sprawa rozpoznawana była przez Sąd Apelacyjny, który, zwiększył kwotę zasądzonych rent comiesięcznych do kwoty ok. 10.000 złotych.

Łącznie zatem ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanemu tytułem realizacji wyroków kwotę przekraczającą 1.000.000 złotych, a dodatkowo, co miesiąc, będzie wypłacał tytułem renty na pokrycie zwiększonych potrzeb poszkodowanego oraz renty uzupełniającej kwotę wynoszącą ok. 10.000 złotych.

Powyższa sprawa jest dowodem na to, że na ogół nie należy zgadzać się z kwotą wypłaconą przez ubezpieczyciela. W wielu bowiem przypadkach może okazać się, że kwota ta została rażąco zaniżona. Tak właśnie było w omawianej sprawie – poszkodowany jednak z pomocą Naszej Kancelarii, posiadającej ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń powstałych na skutek różnego rodzaju wypadków, dowiódł przed Sądem, że kwota, jaka się należy jest niemalże ośmiokrotnie wyższa aniżeli ta wypłacona przez ubezpieczyciela, dzięki czemu otrzymał on świadczenie w wysokości, którą można uznać za realną kompensatę doznanych przez niego cierpień.

 

(wyr. Sądu Okręgowego z 2020 r. i Sądu Apelacyjnego z 2021 r.)

Udostępnij wpis:

Powrót do sukcesów

Mogą Cię zainteresować

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 13 czerwca do 22 czerwca 2022 r., Mec. Pr...

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY KANCELARII

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 czerwca 2022 r. (piątek),...

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY KANCELARII

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 listopada 2021 r., Kancelaria jest nieczynn...

400.000 ZŁOTYCH ZADOŚĆUCZYNIENIA I RENTA MIESIĘCZNA W WYSOKOŚCI 6.000 ZŁOTYCH Z TYTUŁU BŁĘDU MEDYCZNEGO

Błędy medyczne to wciąż jedna z częstych przyczyn spraw prowadzonyc...

Wszystkie aktualności