SZCZEGÓLNE ASPEKTY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ OD UBEZPIECZYCIELI

W ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, niebagatelne znaczenie może mieć kwestia wieku poszkodowanego, na przykład małoletniego, gdyż oprócz oczywistych aspektów związanych z poniesionymi kosztami leczenia i rehabilitacji, uwzględnić należy również jego potrzeby rozwojowe i społeczne. W takich przypadkach ocena szkody uwzględnia także skutki, które mogą wpływać na rozwój dziecka, aspekty psychospołeczne i społeczne, pogorszenie jakości życia, jego doświadczenia emocjonalne oraz utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu po wypadku, które powinny być oceniane z uwzględnieniem jego wieku, potrzeb edukacyjnych, społecznych i psychologicznych.
Nasza kancelaria, mająca kompleksowe doświadczenie w sprawach odszkodowawczych, zna i rozumie specyfikę postępowań, w których konieczne jest uwzględnienie szczególnych aspektów sprawy, jak chociażby wspomniany wiek poszkodowanego.

I. Tło wypadku i postępowanie likwidacyjne

Wczesnym rankiem, kierująca się do szkoły małoletnia wówczas klientka, przechodząc przez jezdnię po wyznaczonym przejściu dla pieszych została potrącona przez samochód, w wyniku czego doznała rozległych obrażeń ciała. W czasie hospitalizacji rozpoznano u niej uraz śródczaszkowy, złamanie kości sklepienia czaszki oraz złamanie kości III-V śródstopia.
W imieniu poszkodowanej zgłosiliśmy szkodę ubezpieczycielowi, żądając, z uwagi na rozmiar doznanych obrażeń fizycznych i psychicznych, odpowiedniej kwoty z tytułu zadośćuczynienia i renty na zwiększone potrzeby.
Ubezpieczyciel nie wypłacił jednak sum w pełnej wysokości, dokonując wypłaty na poziomie ok. 19 % dochodzonego zadośćuczynienia i odszkodowania bez uwzględnienia roszczenia renty. Kolejnym krokiem było oczywiście wystąpienie z powództwem do Sądu.

II. Postępowanie przed Sądem I instancji

Jak ustalono na podstawie opinii biegłych, uraz czaszkowo-mózgowy, którego doznała powódka w wyniku wypadku, spowodował u niej częściowy zanik nerwu wzrokowego prawego, co objawia się obniżoną ostrością wzroku i zmianą w polu widzenia. Trwały uszczerbek na zdrowiu w aspekcie okulistycznym ustalony został na poziomie 7,5 %.
Ponadto na podstawie opinii biegłych sądowych psychologa oraz lekarza psychiatry i neurologa stwierdzono, że poszkodowana małoletnia jest osobą skrajnie wyczuloną na negatywne zdarzenia oraz posiadającą skłonność do nadmiernego koncentrowania się na emocjach negatywnych, co w aspekcie funkcjonowania psychicznego po wypadku sprawiło, że odczuwała silny niepokój związany z obawą o swoje zdrowie oraz konieczność wzmożonej ostrożności w ruchu ulicznym.
Na podstawie opinii biegłego lekarza ortopedy Sąd ustalił, że w zakresie ortopedii i traumatologii powódka doznała długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 15%, zatem łączna wysokość doznanego przez nią trwałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wyniosła 22,5%.
W związku z tym uzasadnione stało się rozszerzenie powództwa w zakresie zadośćuczynienia zwiększającego nasze pierwotne żądania o 60%.

III. Postępowanie odwoławcze

Sąd w wydanym przez siebie wyroku w przeważającej części przychylił się do żądań i uwzględnił powództwo. W imieniu klientki zaskarżyliśmy jednak przedmiotowy wyrok w zakresie oddalającym powództwo w części co do kwoty stanowiącej odszkodowanie z tytułu konieczności skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej w postępowaniu likwidacyjnym.
Sąd odwoławczy podzielił przywołany w złożonej przez nas w apelacji pogląd Sądu Najwyższego, zgodnie z którym za uzasadnione i konieczne uznaje się koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, a poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym, które w okolicznościach konkretnej sprawy mogą stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Tym samym uwzględniono nasze żądanie i przyznano powódce dochodzoną kwotę.
Apelacja strony przeciwnej została natomiast oddalona jako w całości bezzasadna.

»«

Niniejsza sprawa, przeprowadzona kompleksowo przez nasz doświadczony zespół adwokatów, dowodzi, że przy ustalaniu kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania, należy wszechstronnie badać stan faktyczny sprawy. W omówionej sprawie nie bez znaczenia dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia były cierpienia fizyczne i psychiczne, które u osoby młodej, z wciąż kształtującą się osobowością i dojrzałością emocjonalną, mogą okazać się bardziej dotkliwe i pozostawiające ślad w psychice.
Dzięki naszemu doświadczeniu i skutecznej strategii procesowej poszkodowana klientka otrzymała blisko 600% więcej niż oferował ubezpieczyciel.

Udostępnij wpis:

Powrót do sukcesów

Mogą Cię zainteresować

PRECYZYJNE WYKAZANIE PRZESŁANEK ,,WYPADKU PRZY PRACY” KLUCZEM DO OTRZYMANIA WYSOKIEGO ZADOŚĆUCZYNIENIA

Możliwość wystąpienia nagłego zdarzenia, jakim jest wypadek przy pracy, sta...

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

Uprzejmie informujemy, że od 16.02 do dnia 23.02 kancelaria będzie czynna do g...

ZWROT UTRACONYCH KORZYŚCI ORAZ RENTA NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO REKOMPENSATA ZA NIEMOŻNOŚĆ POWROTU NA RYNEK PRACY

W zderzeniu z współczesnym rynkiem pracy, kwestia reintegracji zawodowej osób...

AŻ O 3566 % WYŻSZE ZADOŚĆUCZYNIENIE OD SPOŻYWCZEGO GIGANTA

Robienie zakupów kojarzy się z powtarzalnym i niejako stałym elementem dnia c...

Wszystkie aktualności